دانلود زیر نویس فارسی While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에)

Poster

زیر نویس فارسی While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에)

  • سال ساخت : 2017
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP31.32   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP29.30   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP27.28   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra , Anita. . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E1-32.All.2017.opus.sub   safira3000
SaFira-Pilar :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E32.END.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E31.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping-All-Episodes.[sunflowermag.ir]   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode32.END.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode31.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping-All.subs.[Seriesmaniac.seouldl]   seouldl.in
- تمامی زیرنویس‌های وقتی تو خواب بودی - 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep32.END.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep31.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep30.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep29.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep28.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep27.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E30.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E29.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping-ALL♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
♥💙♥ تمام قسمت ها ♥💙♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E32♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E32.END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E31♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While You Were Sleeping - All   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 32   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E31-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 31   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode30.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما، سپیده و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode29.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E30♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E30-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E29♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 30   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E29(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 29   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E28♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E28.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E27.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E25.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E26.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep27.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep26.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep25.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep24.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep23.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep22.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep21.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode28.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode27.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما، سپیده و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E27♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E26♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E25♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E28-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 28   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 27   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E27-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP25.26   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode26.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: سپیده و شیما 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode25.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E26-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 26   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 25   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E25-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP23.24   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP21,22   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra,Melody . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP19,20   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : Eli , Anita , Aysan . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E24.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E23.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode24.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: سپیده، علی ومحبوبه 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode23.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: سپیده، علی و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E24♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E23♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E22♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were Sleeping Episode 24   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E24-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 23   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E23-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E21.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E22.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode22.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله ی گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و سپیده 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E21♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode21.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و سپیده 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E22-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E21-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 22   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 21   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E19.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E20.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode20.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: شیما، سپیده و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep20.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep19.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E18.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E20♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E19♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E18♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E17♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode19.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، شیما و زهرا 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 20   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E20-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E19-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 19   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E17.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►►telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep18.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode18.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان. مترجمان: شیما و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode17.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP17,18   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep17.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E17(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E18-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 18   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 17   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP15,16   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP13,14   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra,Anita . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP11,12   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP9,10   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP7,8   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra,Anita . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP5,6   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Anita,M.GH . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP3,4   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian While You Were Sleeping EP1,2   Ro94kgh
@KTteam. . ترجمه ی تیم KT مترجمین : F76 , Aysan, Howra . . . . . . ‌ . . . . . . . . . 😉برای دانلود زیرنویس های بیشتر به کانال تلگرام ما سر بزنید😉 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep14.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep13.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep16.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep15.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E15.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E16.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode16.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، شیما و زهرا  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E16-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 16   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E16♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E15♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode15.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده و محبوبه 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 15   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E15(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E14.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E14♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode14.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: محبوبه و شیما 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E13.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode13.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، محبوبه و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E13♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 14   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 13   Persian Dream Team
DoNyA-Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.MV.HENRY.[seouldl]   seouldl.in
زیرنویس موزیک ویدیو پارت 02 => telegram.me/leejongsuk_official 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.MV.Eddy.Kim.[seouldl].   seouldl.in
زیرنویس موزیک ویدیو پارت 01 ==> telegram.me/leejongsuk_official 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep12.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep11.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E12♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E12.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E11.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode12.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، شیما و زهرا  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E11♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode11.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده و زهرا  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 12   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 11   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E11(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E09.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E10.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode10.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سحر، سپیده و شیما 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep10.[Seriesmaniac]   seouldl.in
 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep09.[Seriesmaniac]   seouldl.in
 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode09.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، محبوبه و زهرا  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E10♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E09♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 10   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 09   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E08.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E07.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode08.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، سحر و شیما 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep08.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep07.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال» 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E08♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 08   Persian Dream Team
Rasselas - DoNyA @persiandreamteam  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode07.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E07♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 07   Persian Dream Team
Rasselas-DoNyA @persiandreamteam 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E06.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E05.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E06♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep06.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep05.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode06.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده، فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E05♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E06(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode05.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: محبوبه و شیما 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 06   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 05   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E05(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E04.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E03.2017.opus.sub   safira3000
SaFira :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep04.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode04.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سحر، سهیلا، علی و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep03.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E02.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.You.Were.Sleeping.E01.2017.opus.sub   8701293
Pilar :ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► telegram ►►@opussub 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 04   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E04♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode03.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E03♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 03   Persian Dream Team
Rasselas @persiandreamteam  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode02.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: محبوبه و شیما 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.Episode01.sunflowermag.ir   Aurora_1995
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: سپیده و زهرا 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep02.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep01.color-Yellow.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال»  
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian While.You.Were.Sleeping.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن قسمتهای بعدی با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep01.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال» 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에-While.you.were.sleeping.Ep01.color-Yellow.[Seriesmaniac]   seouldl.in
«ترجمه سریزمینیک و سئول دی ال» 
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E02♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥  
Farsi/Persian 당신이잠든사이에.While.You.Were.Sleeping.E01♥❤️♥(barcode)♥❤️♥   Mary_fall
♥❤️♥@barcodesubtitle♥❤️♥ 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 02   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian While You Were Sleeping Episode 01   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @persiandreamteam 
Farsi/Persian 당신이 잠든-사이에.While.You.Were.Sleeping.teaser2   seouldl.in
ترجمه سایت سئول دی ال - www.seouldl.ir  
Farsi/Persian 당신이 잠든-사이에.While.You.Were.Sleeping.teaser1   seouldl.in
ترجمه سایت سئول دی ال - www.seouldl.ir 
دانلود زیرنویس فارسی While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에) دانلود زیرنویس While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에) زیرنویس فارسی While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에) دانلود زیرنویس فارسی While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에) با لینک مستقیم زیرنویس While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에) دانلود زیرنویس فارسی فیلم While You Were Sleeping (Dangshini Jamdeun Saie / 당신이 잠든 사이에)